تقی خسروی هنرمند قوچانی

 

tagi gosravi

استادتقی خسروی با تخلص"آرچه" متولد1341 روستای شغل آباد(صدو ) از توابع شهرستان قوچان در خراسان رضوی، شاعر ترک خراسانی و عارف و نوازنده دوتار هستند و اشعارترکی سروده ایشان غالباً به سبک ترکی خراسانی است. فعالیت هایی که ایشان انجام می دهند، تعمق و غور در سرودهای مختوم قلی، نباتی، فضولی و اشعار روایتی خراسان و تصیح دست نوشته این گونه اشعار است. کتاب روایتی، شعری "یوسف و ذلیخا" را نیز در دست اقدام دارند .

گفتنی است ایشان متن قرآن کریم را ازاول تا به آخر در بیش از 500 غزل به زبان ترکی خراسانی با اسلوب خاص 19 هجایی و هشت بیتی سروده اند و درحال حاضر مشغول ویرایش آن می باشد به نظر می رسد در ادبیات ترکی خراسان کاری نو و منحصر به فرد باشد. 

نقل اززبان و ادبیات ترکان خراسان

/ 0 نظر / 65 بازدید